Egenkontroll

 

Egenkontroll, Miljöprogram mm

Ett minimikrav ni som kund kan ställa på oss som leverantör att ni skall få de produkter levererade som ni beställt - till utlovad kvalitet. Det är vår skyldighet att leverera rätt produkt i rätt tid och med under rätt förutsättningar (Miljömässigt och kontrollerat under HACCP-princip). Vår målsättning är att våra kunder skall bli de ”nöjdaste” då de mottager en leverans från oss.

 

Egenkontrollprogram

Fisk Idag följer ett noga utvecklat egenkontrollprogram som ledsagar och kontrollerar verksamheten enligt de föreskrifter, lagar och regler som gäller för företag som producerar livsmedel. Programmet är utformat enligt HACCP-standarden (Hazard Analysis Critical Control Point) och är sedan oktober 2002 godkänt av Miljö & Hälsa samt Livsmedelsverket. Programmets efterlevnad kontrolleras löpande av Miljö & Hälsa. Syftet med egenkontrollprogrammet är att helt utesluta att våra produkter utsätts för kontaminering eller annan fara vid hantering och förvaring. Se bilaga II för mer information om egenkontrollprogrammets utformning. Både egenkontrollprogram och miljöarbete är utformat på efter principer så att de kan utgöra grunden för en framtida kvalitetscertifiering.

 

 

Miljöpolicy

Det miljöprogram som följs på Fisk Idag (som inför en planerad certifiering skall utvecklas och kompletteras), innehåller bland annat följande moment:

 

 

Inköp; Vi ställer krav på våra leverantörer att aktivt arbeta för en minimal negativ miljöpåverkan.

 

Kontor; Genom att utnyttja teknologin maximalt har vi minskat vår pappersförbrukning radikalt. Interna och externa meddelanden skickas som e-post. Dokumenthantering sköts till stor del elektroniskt. Engångsartiklar utesluts och återanvändningsbara alternativ väljs i största möjliga mån.

 

Förpackningar; I vårt val av förpackningsmaterial använder vi material och konstruktioner som påverkar vår miljö minst negativt (samt är anpassade efter livsmedelshygieniska aspekter).

 

Transporter; Transporter samordnas för att minimera miljöpåverkan (och naturligtvis för att verka kostnadseffektivt, tidssparande och öka effektiviteten). Lokala transporter utförs med egna bilar och chaufförer och vid transporter utanför regionen används de stora speditionsföretagen.

 

 

Kemikaliehantering; Kemiska preparat för underhåll, tvätt och avfettning är av typen ”bra miljöval” enligt miljöförvaltningens kriterier. Optimal dosering följs bland annat genom ”portionsförpackningar”. Innehållsdeklarationer (preparat för underhåll, tvätt och avfettning) och dokumenterade städrutiner finns att tillgå vid intresse. 

 

Källsortering och återvinning; Allt avfall skall om möjligt källsorteras för att möjliggöra återvinning. Fisk Idag AB uppfyller lagstadgat producentavtal både vad gäller emballage utrangerad elektronisk utrustning. För återvinning av emballage är vi anslutna till REPA-registret. 

 

Miljöhänsyn bygger på delaktighet från våra anställda, leverantörer och kunder.
Personalen utbildas och informeras kontinuerligt i miljöfrågor så att de har kompetens och engagemang att beakta miljöaspekterna i den dagliga verksamheten. Vi ställer också krav på att våra leverantörer och samarbetspartners driver verksamheter med hänsyn och respekt för miljön samt att de följer lagar och förordningar inom miljöområdet.

 

 

Produkthanteringspolicys

Produktkvaliteten säkras genom en uppdelning av verksamheten i ett antal delprocesser. Genom detaljanalys av dessa delprocesser har kritiska punkter identifierats. De kritiska punkterna kontrolleras löpande för att avvikelser i produktkvaliteten snabbt ska identifiera och motverkas. Feltoleransen är noll och det är av stor vikt att föregå problem som kan uppstå. Vid årsskiftet 2004/2005 trädde den nya lagen om spårbarhet i kraft som kortfattat innebar att det ska vara möjligt att spåra produkter ett steg bakåt och ett steg framåt. Spårbarenhetslagen är Fisk Idag interna minimikrav. På många artiklar kan vi gå långt ner på detaljnivå vad gäller ursprung.

 

Underleverantörer

För att trygga vår tillgång på fisk, både gentemot kund och gentemot bevarandet av överexploaterade arter, köper Fisk Idag på bred front. Bland annat kommer fisk ifrån Norge, Danmark, Holland, Island, Färöarna, Skottland, Canada och USA.

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.